VOXTRON SOLUTION

บริษัทวอกซ์ตรอนมีความเชี่ยวชาญและให้บริการด้านระบบ Call Center ในประเทศไทยมา ยาวนานกว่า 10 ปี

INNOVAPHONE

บริษัทวอกซ์ตรอน เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท INNOVAPHONE ของประเทศเยอรมนี ลูกค้าจึงมีความมันใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา ว่าจะอยู่คู่กับองค์กร ของท่านไปอีกยาวนาน

INNOVAPHONE PBX

INNOVAPHONE IP222

INNOVAPHONE IP111